مترجم - صفحه 328 از 443 - ترجمه انگلیسی به فارسی

افزایش بهره وری فراتر  تخصص و آموزش-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در دنیـای کنونی رقابت در صحنه های جهانی، به ویژه در اقتصاد ابعاد تازه تری به خود گرفته و موفقیت در این رقابت ها نیازمند دست یابی به سـطح بالاتری از بهـره وری است.

به همین دلیل  امروزه در همه کشورهای توسعه یافته و یـا در حـال توسـعه بـر اهمیـت بهـره وری به عنـوان یکـی از ضرورتهای توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه های بین المللـی تاکیـد می شود.

 به این ترتیب اغلـب کـشورهای در حـال توسـعه بـه منظور اشاعه نگرش بهره وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش های بهبود آن، سرمایه گذاری های قابل توجهی را در این زمینه انجام داده و یا در حال انجام دارند . همچنین در بین کشورهایی کـه در چنـد دهـه اخیـر بـه پیشرفت های سریع اقتصادی نایل آمده اند نیز بهره وری طیف گسترده ای یافته است، طوریکـه شـاید بتـوان گفت که پایه توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی آنها براساس توجه بـه مقولـه بهـره وری و اشـاعه آن در کلیـه سطوح و طبقات جامعه می باشد. ارتقاء بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی جوامـع تاثیر دارد، مانند کاهش سطح تورم، افزایش سـطح رفـاه عمـومی، افـزایش سـطح اشـتغال و افـزایش تـوان رقابت اقتصادی.

صاحبنظران بر این باورند که در کشور ما اهمیت و توجـه بـه مقولـه بهـره وری بـدلایل مختلـف، از جملـه حـاکم نبـودن فرهنگ و نگرش درست به بهره وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است و علیرغم برخـی اقـدامات انجام شده مانند تاسیس سازمان ملی بهره وری و برخی تاکیدات در برنامه سوم توسعه در ارتبـاط بـا ارتقـاء بهره وری، هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلـوب فاصـله زیـادی بـاقی مانـده اسـت و بایـد قـدم های اساسـی و موثری در این زمینه برداشته شود. با این وصف، به نظر می رسـد نگـرش دقیـق تـر برنامـه چهـارم توسـعه بـه مقوله بهره وری می تواند گام مثبتی در این زمینه باشد.

** بهره وری چیست؟

بر اساس تعریفی که صاحبنظران اقتصادی و مدیریتی ارائه داده اند، بهره وری رابطـه بـین اسـتفاده از عوامـل تولیـد و محصول تولید شده را نشان می دهد. به همین خاطر بهره وری را ترکیبـی از کـارایی Efficiency و اثربخشی Effectiveness می دانند. کارایی به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و بـا اسـتفاده مفیـد از منـابع ارتباط دارد، یعنی این که از حداقل نهاده ها حداکثر محصول برداشت شـود. اثربخـشی بـه مفهـوم کـار صـحیح است. یعنی ممکن است با مصرف کمتر نهاده هـا محـصول بیـشتری تولیـد کـرد ولـی ایـن محـصول کیفیـت مطلوب موردنظر مصرف کننده را نداشته باشد. طبق گفته کارشناسان، در این حالت کارایی واقع شده، اما چون محصول فاقـد کیفیـت لازم است، از این رو اثربخش نبوده و نمی تواند رضایت مصرف کننده را جلـب نمایـد. بـدیـن ترتیـب، برای تحقـق بهره وری هردو بخش کارایی و اثربخشی لازم است. بـه بیـان دیگـردر مقولـه بهـره وری اولاً کاری که انجام می شود باید کار درست و مفیدی باشد، ثانیاً این کار بـه بهتـرین نحـو انجـام شـود.

** وضعیت ایران از نظر میزان بهره وری

طبق دیدگاه کارشناسان، اقتصاد ایران علیرغم برخورداری از ذخایر عظیم نفتی و گاز هنوز نتوانسته است در سطح بین المللی به جایگاهی مطلوب از حیث رشد اقتصادی دست یابد و مولفه های بهره وری پایین عوامل تولید بی تردید در عدم تحقق این هدف تأثیرگذار بوده است. بررسی روند شاخص های بهره وری طی سال های بعد از انقلاب و به ویژه در حدود بیست سال اخیر نشان می دهد که اقتصاد کشور عمدتا بر پایه استفاده از منابع شکل گرفته و در زمینه استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

برای نمونه یکی از آخرین گزارش های سالانه مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که ایران در شاخص سرمایه انسانی جهانی در سال 2017 از 100 نمره (بهترین وضعیت) تنها 54.97 نمره کسب کرده  و در میان 130 کشور جهان در جایگاه 104 قرار گرفته است.

کشور دامنه نمره از 0 تا 100 رتبه در میان 130 کشور
ژاپن 72.05 17
کره 69.88 27
مالزی 68.29 33
چین 67.72 34
امارات 65.48 45
قطر 63.97 55
ترکیه 60.33 75
عربستان 58.52 82
ایران 54.97 104

** بهره وری؛ فراتر از تخصص و آموزش

بطور کلی، در سنجش میزان بهره وری دو شاخص بهره وری نیروی کار یا نیروی انسانی و بهره وری میزان سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است. بهره وری نیروی کار رایج ترین مقیاسی است که در مورد یک اقتصاد، صنعت و یا یک واحد تولیدی بکار برده می شود. از دلایـل ایـن امـر مـی تـوان بـه سـهم نـسبتا ” زیـاد هزینـه نیـروی کـار در ارزش بـسیاری از فرآورده ها و نیز موجود بودن اطلاعات مربوط به نهاده نیروی کار در مقایسه با آمار و اطلاعات موجود مربـوط به نهاده های دیگر مانند سرمایه اشاره نمود.

 تغییرات بهره وری نیروی کار به دلایل مختلفی نظیر تغییر سطح کیفـی نیـروی کـار بواسـطه آمـوزش، کسب تجربه و تخصص در کار، تغییر شرایط کار، مهارت در مدیریت و … است. شناسـایی علـت یـا علـل غیر بهره وری نیروی کار از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، زیرا از این طریق می توان روند تغییـر بهـره وری نیروی کار را در جهت دلخواه تغییر داد.

کارشناسان بر این باورند که نیروی انسانی متخصص به دلیل برخورداری از دانش علمی، فنی و تخصصی می‌تواند از منابع، ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده بهتری به عمل آورد و از طریق افزایش بهره‌وری، تولید بیشتری را ایجاد کند. در واقع فرد آموزش دیده به دلیل دارا بودن دانش و مهارت بیشتر از یک‌ سو قادر به اختراع و نوآوری می‌باشد و از سوی دیگر به واسطه تطبیق با تکنولوژی‌های جدید، سبب تسریع نشر تکنولوژی در اقتصاد می‌شود.

اما نیروی انسانی در کنار آموزش و تخصص به ویژگی های دیگری نیز نیاز دارد. انسان به حکم انسان بودنش همواره در باره محیط اطراف خود از نگرش و دیدگاه خاصی برخوردار است که مبنای رفتار او را شکل می دهد. بنابر این باید برای ارتقای بهره وری نیروی کار بر تغییر نگرش نیروی انسانی به کار و محیط کار نیز تأکید شود. در محیط کارگاه ها و کارخانه ها افراد مختلف با نگرش های متفاوتی وارد می شوند اما لازم است که این نگرش ها در راستای بهبود وضعیت تولید و افزایش بهره وری در یک راستا هدایت شود. بدین ترتیب رفتار، سبک زندگی و فرهنگ نیروی انسانی در محیط کار از اهمیت شایانی برخوردار می شود. نگرش و دیگاه کار محور نیروی انسانی مواردی همچون، تعهد، نظم، احساس مسئولیت و هدفمندی که برای بهره وری ضروری هستند را در آنها درونی می کند.

** بهره وری سرمایه در سایه ثبات اقتصادی

 بهره وری سرمایه یکی دیگر از مهمترین شاخص های بهره وری است. طبق دیدگاه صاحبنظران، معمولادر محاسـبه ایـن شـاخص ابتـدا ارزش افـزوده و ارزش موجـودی سرمایه ثابت، از قیمت های جاری بـه قیمـت هـای ثابـت سـال پایـه تبـدیل و سـپس از تقـسیم ارزش افـزوده بـر موجودی سرمایه، بهره وری سرمایه به قیمت ثابت حاصل می گردد.

کارشناسان معتقدند که تغییرات بهره وری سرمایه می تواند به دلایل مختلفی نظیر پیشرفت فنی از طریق معرفی ماشین آلات جدید و با کارایی بالاتر، فناوری های نوین و… صورت گیرد. وجود زیرساخت‌های قوی فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر کشور و بکارگیری سرریزهای حاصل از این زیرساخت‌ها، منجر به بهبود فرآیند تولید، پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نیروی کار می‌شود. البته چنین امری در سایه تحقیق و توسعه امکان پذیرتر است. به اعتقاد پژوهشگران، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از طریق اصلاح فرآیندهای تولید، بهبود کیفیت محصولات، تولید کالاهای جدید و استفاده کاراتر از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی به بهبود بهره‌وری می‌انجامد.

بایستی یادآوری کرد که همه موارد یاد شده در یک بستر سیاسی و اقتصادی با ثبات امکان پذیر است. درواقع وجود نیروی کار متخصص و دارای نگرش و دیدگاه کار محور و همچنین وجود سرمایه کافی تنها در صورتی مفید خواهد بود و به افزایش بهره وری منجر خواهد شد که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور برای فعالیت های اقتصادی، به ویژه فعالیت های بلندمدت فراهم باشد. از این رو افزایش  بهره وری وابسته به تغییرات در سایر بخش های اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی-فرهنگی است.

برای مثال متخصصان معتقدند در شرایطی که اقتصاد جهان بر اساس الگوی اقتصاد دانش محور است، الگوی اقتصاد منبع محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره وری نمی تواند مشکل اقتصاد کشور را حل کند. جمعیت فزاینده کشور و نیازهای رو به رشد آنها از یک سو و غیر قابل اتکا بودن درآمدهای نفتی و محدودیت منابع موجود جهت برآورده ساختن این نیازهای فزاینده از سو ی دیگر  این مهم را آشکار می کند که در صورت ارتقاء بهره وری می توانیم با ساتفاده از منابع و امکانات موجود به صورت کاراتر عمل کنیم و ثروت ملی خود را افزایش دهیم.

پژوهشم**س-م**1552

دانلود آهنگ عربی ظالمه از جرینی و جمیله

دانلود آهنگ بسیار زیبا و جدید ظالمه از جرینی و جمیله با لینک دانلود مستقیم

دریافت آهنگ های جرینی و جمیله به راحتی در سایت آرت موزیک

دانلود موزیک ظالمه با کیفیت فوق العاده بالا و لینک دانلود مستقیم

به همراه کد آهنگ برای پخش در وبسایت و وبلاگ شما و پخش انلاین جهت انلاین گوش دادن

دانلود آهنگ عربی ظالمه از جرینی و جمیله

آرت موزیک بهترین سایت جهت دانلود آهنگ جدید و ظالمه از جرینی و جمیله

منابع:

https://www.shazam.com/track/340398344/zaalima

 

جيني بالخاطر طلبي و انا راضي هاد العين تابعنا
Ooh Zaalima, Ooh Zaalima
تجيني و تكوني ضحكة انا ماساهي ما تقوليش خالنا
Ooh zaalima, Ooh Zaalima
آجي مرحبا ، تعالي مرحبا
إنتي في مرتبة هي العالية
شعلة نارها ، حبسي دي الغيرة
ديري فيّ الثقة ، الغرام ها هو
نحكي بك نهتم فيك ما ناسي
هالكي يا هلكانة
Ooh Zaalima, Ooh Zaalima
تواعدني ما تتخلى عليا
لا تتركني وحدي
وحدي
باغي نشوف قلبي طاير في يوم
يوم ، نلقاك انت حبيبي
حبيييييبي
بيكي نرتقي ، فيا تبهري
انتِ جميلة بغييناا نكون سَوا
عندي ليك شروط تهديني الخاتم ديرني اميرة و نحس بالحلوة
نحكي بك نهتم فيك ما ناسي
هالكي يا هلكانة
Ooh Zaalima, Ooh Zaalima
آه يا نور عيني نهديك وردة نفديك بالروح دياالي
آه و طول غيابك يا Zaalima ما كا يحلالي

کارگردانی که شاه قصد محاکمه اش را داشت-مترجم

به گزارش گروه تحلیل تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، سخن گفتن از سینمای ایران و راهی که این سینما از  فیلمفارسی تا درخشش جهانی پیمود، بدون نام بردن از اسامی همچون «داریوش مهرجویی» غیرممکن است. مهرجویی کارگردان نام آشنایی برای تمامی نسل هاست؛ نسل قبل از انقلاب، نسل انقلاب و و حتی نسل امروز. شاید کمتر کارگردانی در ایران را می توان پیدا کرد که تعداد آثار برجسته اش تا این اندازه زیاد باشد. گاو، دایره میان، هالو، اجاره نشین ها، هامون، سارا، پری، لیلا، بمانی، مهمان مامان و سنتوری، برجسته هایی از این آثار هستند.

آثاری که اگر دست کم هرکدام نظر مثبت بخشی از منتقدان را کسب کرده باشد، مجموع آنان، نظر مثبت اکثریت گسترده ای را برای این کارگردان رقم زده است. چنانچه امسال و در چهارمین رای گیری دهسالانه مجله سینمایی فیلم هم این اتفاق رخ داده و مهرجویی با اختلافی فاحش نسبت به سایر کارگردانان ایرانی، در صدر ایستاده است.

این رای گیری که اولین بار پس از انقلاب و در سال ۶۷ انجام شده است؛ به معرفی برترین فیلم های ایران و جهان و کارگردانان ایرانی و خارجی بر اساس نگاه منتقدان دوره خود پرداخته و می پردازد. بر این اساس در نظرسنجی بهترین کارگردانان سال ۱۳۶۷ مهرجویی بعد از بهرام بیضایی دوم است؛ در سال ۷۸ با دو پله سقوط بعد از بیضایی، عباس کیارستمی و مسعود کیمیایی در رده چهارمین کارگردان از بین ده کارگردان برگزیده منتقدان قرار گرفته؛ و امسال با کسب ۱۷۵ رای در جایگاه بهترین کارگردان در دهه ای که گذشت از سوی منتقدان برگزیده شده است، بعد از او بیضایی با ۱۲۴ وکیارستمی با ۱۱۲ رای در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.

ماهنامه سینمایی فیلم درباره این انتخاب این گونه توضیح می دهد: «در رای گیری سال ۱۳۸۸ جمع بندی کارگردانان انجام نشده اما اگر نتایج رای گیری سال ۱۳۷۸ را ملاک قرار دهیم؛ چهار کارگردان برتر آن دوره (بهراهم بیضایی، عباس کیارستمی، مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی) با تغییراتی همچنان در چهار جایگاه نخست حفظ شده اند و البته فاصله داریوش مهرجویی با سه نفر دیگر در این دوره قابل توجه است که با حضور سه فیلم از او در رده ده فیلم برتر طبیعی هم هست».

کارگردان انقلابی

یک کارنامه درخشان، فیلم های اثرگذار و قوی در زمان خود و نوستالژی هایی از گذشته به دست امروز رسیده، کشف و معرفی چهره های متعدد به دنیای سینما و سبب سازی برای تغییرات اجتماعی شگرف در جامعه ایران، از جمله کارهای مهرجویی است. در واقع مهرجویی تنها یک کارگردان نیست بلکه در مقام یک مصلح اجتماعی در طی ۵ دهه، علاوه بر تاکید و برجسته ساختن مصائب اجتماعی گوناگون، عملاً منشا اثر بوده و باعث ایاد تغییرات مهمی شده است. مشکلات زندگی شهری و نمودهای مدرنیته (انزوای اجتماعی، اعتیاد، طلاق، افسردگی و تلاش برای خودکشی، خودسوزی و دیگرکشی، مصیبت های کارگری و مرگ روزمره آدم های گرفتار در حلقه های سرمایه داری)، رویکردهای فمنیستی و بازنمایی مشکلات و دغدغه های زنان در چهارگانه ای (بانو، سارا، لیلا و پری) که مهرجویی در دهه ۷۰ به تصویر کشید و به لطف نبوغ خود برجسته شدن بسیاری از آنان برای دهه ها و سال های بعد را پیش بینی کرد، نارسایی ها وکاستی های فیلمسازی در ایران (آنچنان که در فیلم میکس و با بیان مشکلاتی نظیر نارسایی تجهیزات و ابزار کار، عدم سرمایه‌گذاری اصولی و مقررات نارسای ممیزی و وضع تماشاگر نمود می یابد) و… برخی از مهمترین دغدغه هایی هستند که در عمر کاری مهرجویی تلاش برای نمایش و حل آنها به چشم می خورند. رویکردهای فمنیستی و بازنمایی مشکلات و دغدغه های زنان در چهارگانه ای (بانو، سارا، لیلا و پری) که مهرجویی در دهه ۷۰ به تصویر کشید و به لطف نبوغ خود برجسته شدن بسیاری از آنان برای دهه ها و سال های بعد را پیش بینی کرد، نارسایی ها وکاستی های فیلمسازی در ایران (آنچنان که در فیلم میکس و با بیان مشکلاتی نظیر نارسایی تجهیزات و ابزار کار، عدم سرمایه‌گذاری اصولی و مقررات نارسای ممیزی و وضع تماشاگر نمود می یابد) و… برخی از مهمترین دغدغه هایی هستند که در عمر کاری مهرجویی تلاش برای نمایش و حل آنها به چشم می خورند. علاوه بر اینها نمود تغییرات عملی به واسطه فیلم و تلاش های مهرجویی را می توان در تاسیس سازمان اهدای خون ایران مشاهده کرد.

سازمانی که در نوعی اقدام انقلابی و در واکنش به وضعیت اسف بار معامله و خرید خون در نهم مرداد ماه ۱۳۵۳ تشکیل شد. در معرفی علت وجودی و مبنای سازمان انتقال خون ایران آمده است: با توجه به مشکلات و عوارض ناشی از تعدد متولیان امر انتقال خون، فعالیت سودجویانه بنگاه های خصوصی و به ویژه رقابت ناسالم این بنگاه ها، طرح اولیه تاسیس یک سازمان مستقل برای ساماندهی سیستم تامین خون و فراورده های خونی شکل گرفت و به تدریج پررنگ تر شد. این همان مساله ای است که مهرجویی برای آن سالها زحمت کشید و تلاش کرد. مساله که آن را در فیلم «دایره مینا» مطرح کرد و چند سال طعم تلخ محرومیت در اواخر حکومت محمد رضا پهلوی را کشید.

ماجری بی خبری شاه

درباره مینا را بدون شک می توان اثرگذارترین فیلم تاریخ سینمای ایران نامید. فیلمی که منجر به تشکیل سازمان انتقال خون ایران شد.

این فیلم از همان ابتدا درگیر حواشی شده بود، به صورتی که وزارت فرهنگ و هنر ابتدا فیلم نامه آن را تایید نکرد و پس از تلاش ها و پیگیری های مکرر مهرجویی و رایزنی هایش با چهره های اثرگذار و صاحب قدرت در نظام پزشکی زمانش، موفق به تولید شد اما فیلم پس از تولید هم برای سه سال از اکران باز ماند. دایره مینا درد، تاسف و درماندگی را به تصویر می کشد و اتفاقاً مبنایی مستند دارد، اصلاً قرار بود مستند باشد اما شدت و عمق فاجعه اش به قدری بود که از نظر مهرجویی زمانی بیشتر و پرداختی عمده تر می خواست.

داستان روایت پسری حاشیه نشین است (با بازی سعید کنگرانی) که پدرش را به دلیل بیماری به بیمارستانی در شهر می آورد و به دلیل بی پولی نمی تواند او را بستری کند. به همین دلیل سه روز را در اطراف بیمارستان می ماند و در اینجا با باند خرید و فروش خون آشنا می شود. باندی که از مکیدن خون آدم های مفلس، برای خود سرمایه و مافیای قدرت ساخته اند.

مهرجویی برای این فیلم به مراکز غیر رسمی خرید خون می رود که معتادان جامعه اصلی آن بوده اند. حقایقی دردآور و عجیب که باعث می شود تا زمانی که شاه به همراه فرح این فیلم را در کاخ خود می بیند بگوید «کسی که این قصه را نوشته اگر دروغ گفته، باید محاکمه شود و اگر راست گفته باید ببینیم این دیگر چه وضعی است؟»

مهرجویی در این باره می گوید: تأیید فیلمنامه حدود ۸ ماه طول کشید ولی بعد از ساخت مجدداً توقیف شد. دکتر اعلا در این زمان با رییس نظام پزشکی یعنی دکتر اقبال وارد مذاکره شد و حتی من روزی به دفتر دکتر اقبال رفتم و تنها با ایشان جلسه‌ای برگزار کردم. دکتر اقبال انگار قرص آرام بخش خورده بود و به من گفت: این چه فیلمی است که ساخته‌ای. این فیلم مثل این است که انگار شما یک هتل درجه یک و مجلل داری و به جای اینکه هتل و مجلل بودن آن را نشان دهی، یک ضرب به آشپزخانه رفتی و فقط کثیفی‌ها را نشان می‌دهی. چرا این کار را کردی؟ گفتم: می‌خواستم نسبت به کمبود خون در ایران آگاهی رسانی کنم و مردم را تشویق به اهدای خون کنیم.

مهرجویی می افزاید: آن موقع مردم از اهدای خون هراس داشتند و از مزایای بهداشتی آن با خبر نبودند. دکتر اقبال گفت: تو باید نشان می‌دادی یک فردی افتاده و حالش بد است. بعد به او شیشه خون تزریق می‌کنند و او کم کم حالش خوب می‌شود. من گفتم این فیلم و سناریو یک یا دو دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و به هیچ دردی نمی‌خورد. دکتر اقبال در نهایت موافقت نکرد. شخصیت دکتر داوود زاده در فیلم، برگرفته از دکتر علا بود. بهمن فرسی نیز این نقش را بازی کرد و البته در بازی کردن نقشش وجدان کاری زیادی داشت. شخصیت دکتر سامری نیز برگرفته از شخصیت دکتر گیلانی بود که البته من او را زیاد نمی‌شناختم. جالب است که جیب مدیر تهیه ما، علی نقی کنی پر از تریاک بود و وقتی معتادان سر صحنه سر و صدا به راه می‌انداختند، به آنها تریاک می‌داد تا آرام شوند و بگذارند فیلمبرداری کنیم. فیلم دایره مینا به شکل غیرمستقیم باعث شد که سازمان انتقال خون تأسیس شود.

در واقع دایره مینا فیلمی بود که حتی به خود دستگاه حکومت هم که در بیخبری از وضعیت اسفبار انتقال خون بودند، شوکی جدی وارد کرد و باعث یک تغییر بنیانی در جامعه ایران شد. و این نهایت کاری است که یک کارگردان و فیلمساز می تواند برای جامعه اش انجام دهد؛ چرا که اساساً هدف والای سینما چنین است. در واقع دایره مینا فیلمی بود که حتی به خود دستگاه حکومت هم که در بیخبری از وضعیت اسفبار انتقال خون بودند، شوکی جدی وارد کرد و باعث یک تغییر بنیانی در جامعه ایران شد. و این نهایت کاری است که یک کارگردان و فیلمساز می تواند برای جامعه اش انجام دهد؛ چرا که اساساً هدف والای سینما چنین است.

مرحوم زاون قوکاسیان استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر سینمایی درباره دایر مینا چنین می نویسد: «نخستین تجربه رنگی و دومین محصول مشترک مهرجویی و ساعدی، او کارش را با انتخابی دقیق آغاز می‌کند تا ناچار نباشد وقت، هوشیاری و حوصله‌اش را صرف استحکام بخشیدن به چارچوب کلی قصه و ریشه‌یابی روابط منطقی شخصیت‌ها کن».

و آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست

برخی انتقادات به جایی به روند اخیر فیلمسازی مهرجویی و به صورت ویژه نسبت به برخی آثار وی (نارنجی پوش) وارد ساخته اند. انتقاداتی که البته بخش عمده ای از آن به جریان غالب سینمای کشور و روند به حاشیه بردن چهره های برجسته باز می گردد. روندی که نه جدید و نه مختص به سینما است و در همیشه تاریخ این سرزمین تکرار شده است.

در چنین شرایطی به نظر می رسد نیاز به حمایت و تایید مخاطبان و مسوولین در حراست از کنشگران فرهنگی مرز پرگهر، بیش از پیش است؛ و یادآوری این نکته که این کنشگران سهم عمده ای در موفقیت و انتقال فرهنگی ایران داشته اند و بسیاری از داشته های امروز مرهون تلاش دیروز آنان است، امری ضروری به نظر می رسد. موفقیت هایی که امروز هم از آنان وام گرفته می شود؛ به عنوان نمونه بسیاری سریال «پایتخت» را دوست داشته و در زمانی بیش از یک دهه آن را دنبال کرده اند، بد نیست بدانیم که پیشگام این سریال، فیلم هالو به کارگردانی مهرجویی است؛ یکی از فیلم های دغدغه مندی که تلاش دارد تا با بهره گیری از طنز، نقاب از چهره مشکلات کلان شهر و مقایسه آن با روحیات لطیف تازه واردان بردارد.

در نتیجه لزوم توجه به ذخایر فرهنگی این سرزمین بسیار حائز اهمیت است. و کلام آخر باشد با حسن فتحی که چندی پیش در این باره نوشته بود: «مهرجویی هنرمندی است که در رشته های مختلف ترجمه، رمان نویسی و فیمسازی کار می کند و در همه اینها بهترین است اما قدرش را نمی دانیم.من نمیدانم چرا درحق آدم های بزرگ اینچنین می کنیم».

پژوهشم **۹۴۸۰**1552

دانلود آهنگ Seni Seviyorum از ابرو گوندش با لینک مستقیم • آرت موربک

دانلود آهنگ بسیار زیبا و جدید Seni Seviyorum از ابرو گوندش با لینک دانلود مستقیم

دریافت آهنگ های ابرو گوندش به راحتی در سایت آرت موزیک

دانلود موزیک Seni Seviyorum با کیفیت فوق العاده بالا و لینک دانلود مستقیم

به همراه کد آهنگ برای پخش در وبسایت و وبلاگ شما و پخش انلاین جهت انلاین گوش دادن

این آهنگ از تک آهنگ های از ابرو گوندش هست

دانلود آهنگ Seni Seviyorum از ابرو گوندش

آرت موزیک بهترین سایت جهت دانلود آهنگ جدید ترکی و Seni Seviyorum از ابرو گوندش

Art Music Best Website For Download Persian Songs

پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در ۲۵ هزار هکتار از مراتع پاکدشت اجرا شد-مترجم

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اصغر سپه وند با بیان اینکه این پروژه در راستای حفظ، نگهداری و پایداری پوشش این مراتع به مرحله اجرا درآمده بیان کرد: این پروژه یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه‌های مرتعی به شمار می‌آید و موجب تجدید حیات گیاهان مرتعی و جلوگیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم عرصه‌های طبیعی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مراتع این شهرستان میانبند و در مسیر ایلراه های قشلاقی عشایر قرار دارد اظهار داشت: از آنجایی که هر ساله این مراتع میزبان دام‌های جامعه عشایر از شهرستان‌های ورامین، پیشوا، قرچک، ری و سمنان است، به منظور نظارت و کنترل بر ورود دام به این مراتع تیم های یگان حفاظت منابع طبیعی در مبادی ورودی ایلراه ها مستقر و از ورود دام بدون پروانه و مازاد بر ظرفیت جلوگیری به عمل می‌آورند.

سپه وند به مواد قانونی ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره و در همین ارتباط خاطر نشان کرد: بر اساس این مواد قانونی دامداران و بهره بردارانی که ضوابط مدیریت چرا را رعایت نکنند مشمول تخلف شده و با آنان طبق قوانین و مقررات برخورد و ضمن اخراج دام از مراتع، متخلفان به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

این مقام مسئول تأکید کرد: شماره تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع به شماره ۱۵۰۴ به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی درخصوص آتش سوزی‌های احتمالی در جنگل‌ها و مراتع و هرگونه تخریب و تصرف به عرصه‌های منابع طبیعی است.

** نظارت بر نحوه اجرای پروژه ها جدی تر از همیشه باید دنبال شود

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: نظارت بر نحوه اجرای پروژه ها جدی تر از همیشه باید دنبال شود.

«احمد طاهری» که در سومین جلسه هم اندیشی مدیران منابع طبیعی این اداره کل سخن می گفت با اشاره به اینکه بی توجهی و ضعف در نظارت بر نحوه اجرای پروژه ها موجب بروز مشکلاتی خواهد شد افزود: برای پیشگیری از هرگونه مشکل بر سر راه اجرای پروژه ها نیاز است تا مدیران منابع طبیعی شهرستان ها با اطلاعات کافی و به صورت مستمر بر نحوه اجرای پروژه ها نظارت داشته باشند تا بدین وسیله پروژه ها با سرعت و کیفیت به مرحله اجرا درآید.

وی با تأکید بر اینکه تمامی کارها باید بر اساس قانون انجام شود اظهار داشت: کارها اگر بر اساس قوانین و مقررات انجام شود حقوق دولت و مردم هر دو حفظ خواهند شد.

این مسئول منابع طبیعی استان تهران همفکری، هم اندیشی، تبادل اطلاعات و تجربه را عواملی مهم برای دستیابی به موفقیت دانست و خاطر نشان کرد: برای اینکه در مسیر انجام امور کمتر دچار چالش شویم لازم است تا مسائل مرتبط مورد آسیب شناسی قرار گرفته و با هم اندیشی و مشورت امور مربوطه پیگیری و انجام شود.

طاهری اجرای طرح کاداستر اراضی ملی را به عنوان یکی از اولویت های مهم مجموعه منابع طبیعی مطرح و تصریح کرد: با تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی فرصت بسیار خوبی برای اجرای پروژه های منابع طبیعی با رویکرد جامع نگری در حوزه های آبخیز فراهم شده است که اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و صدور سند تک برگی برای این اراضی یکی از اولویت های مهم و اساسی پیش روی این اداره کل است.

وی یادآور شد: در اجرای پروژه های جنگل کاری و اصلاح و احیای مراتع موضوع مراقبت و نگهداری از گونه های کاشت شده بسیار مهم و حائز اهمیت است که در این خصوص ضرورت ایجاب می کند که برای مراقبت پس از کاشت نیز برنامه ریزی داشته باشیم.

این مقام مسئول خطاب به حاضرین در جلسه هم اندیشی مدیران منابع طبیعی بیان داشت: با توجه به پوشش مناسب گیاهی و گرم شدن هوا، آتش در کمین عرصه‌های جنگلی و مرتعی است که در این خصوص لازم است تمامی شهرستان ها برای مقابله با هرگونه آتش سوزی احتمالی آمادگی کامل را داشته باشند.

در این نشست هر یک از مدیران منابع طبیعی شهرستان‌های تابعه استان تهران مسائل و مشکلاتی را مطرح که پس از بحث و گفت و گو پیرامون هر یک از این مسائل، راهکار ها و تصمیماتی اتخاذ شد.

تهرام / ‏۷۲۴۳/‏/‏۱۳۴۸

دانلود اهنگ عربی اطلب اطلب نانسی با کیفیتی فوق العاده و لینک مستقیم

دانلود آهنگ بسیار زیبا و جدید اطلب اطلب از نانسی با لینک دانلود مستقیم

دریافت آهنگ های نانسی به راحتی در سایت آرت موزیک

دانلود موزیک اطلب اطلب با کیفیت فوق العاده بالا و لینک دانلود مستقیم

به همراه کد آهنگ برای پخش در وبسایت و وبلاگ شما و پخش انلاین جهت انلاین گوش دادن

این آهنگ از تک آهنگ های از نانسی هست

دانلود اهنگ عربی اطلب اطلب نانسی

آرت موزیک بهترین سایت جهت دانلود آهنگ جدید ایرانی و حواسم هست بهت از نانسی

Art Music Best Website For Download Persian Songs

۴۲۰ میلیارد ریال برای تملک املاک منطقه یک کرج اختصاص یافت-مترجم

عباس حق محمدلو روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سال‌های گذشته به طور متوسط هر سال ۴۰ میلیارد ریال اعتبار به این بخش اختصاص می‌یافت اما امسال افزایش چند برابری دارد.

شهردار منطقه یک کرج اظهار داشت: از میزان اعتبار اختصاصی امسال، ۳۰۰ میلیارد ریال برای خرید املاک مسکونی و تجاری طرح ساماندهی تپه اسلام آباد کرج هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین ۱۲۰ میلیارد ریال برای تملک املاک در محلات دیگر منطقه یک شهرداری کرج هزینه خواهد شد.

«طرح ساماندهی تپه اسلام آباد از دهه ۷۰ آغاز شده که در اجرای این طرح واحدهای مسکونی و تجاری پس از خریداری تخریب و اراضی منطقه برای انجام طرح‌های توسعه فضای سبز و پروژه‌های تفریحی و خدمات عمومی آماده سازی می‌شود.»

حق محمد لو با اشاره به اینکه اعتبار اختصاص یافته برای تملک واحدهای مسکونی منطقه یک کرج رشد قابل توجهی داشته، گفت: در سال‌های گذشته تعداد معدودی از واحدهای تجاری و مسکونی منطقه اسلام آباد کرج تملک شد.

وی اظهار داشت: به تازگی با تلاش همکاران حوزه املاک شهرداری منطقه یک تعداد ۲۲ واحد مسکونی و تجاری از املاک قولنامه ای واقع در اسلام آباد بر اساس اولویت‌های تملکی در تملک شهرداری منطقه یک قرار گرفت.

این مسئول افزود: این اقدام در راستای سرعت بخشیدن به اجرا و راه اندازی پروژه رینگ اسلام آباد انجام شده است.

شهردار منطقه یک شهرداری کرج افزود: اکنون نیز تعداد ۱۰ واحد مسکونی و تجاری دیگر از تملکات منطقه اسلام آباد در حال کارشناسی و تکمیل روند تملکی قرار گرفته که جای امیدواری دارد این مسئله با تسریع بیشتری همراه شود.

حق محمد لو خاطر نشان کرد: حدود ۳۰۰ واحد مسکونی و تجاری دیگر وجود دارد که می‌بایست مورد تملک قرار گیرد.

شهرداری منطقه ۶ کرج در شمال این کلانشهر واقع شده و جمعیتی حدود ۱۶۰ هزار نفر را در خود جای داده است.

۷۴۱۰/۶۹۹۳

دانلود آهنگ هندی چوری چوری چوبکه چوبکه با کیفیت 320 و 128 • آرت موربک

دانلود آهنگ بسیار زیبا و جدید چوری چوری چوبکه چوبکه با لینک دانلود مستقیم

دریافت آهنگ های هندی به راحتی در سایت آرت موزیک

دانلود موزیک چوری چوری چوبکه چوبکه با کیفیت فوق العاده بالا و لینک دانلود مستقیم

به همراه کد آهنگ برای پخش در وبسایت و وبلاگ شما و پخش انلاین جهت انلاین گوش دادن

دانلود آهنگ هندی چوری چوری چوبکه چوبکه

آرت موزیک بهترین سایت جهت دانلود آهنگ جدید هندی چوری چوری چوبکه چوبکه

Art Music Best Website For Download Persian Songs

 

نماز عید فطر در شهیدگاه اردبیل اقامه می‌شود-مترجم

به گزارش ایرنا، الله شکر عبدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته با حضور گسترده مؤمنان و روزه‌داران اردبیلی نماز عید سعید فطر به امامت آیت‌الله سید حسن عاملی اقامه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این ویژه برنامه از ساعت ۶:۱۵ صبح آغاز می‌شود، اظهار داشت: محوطه شهیدگاه عالی قاپو برای برگزاری این ویژه برنامه انتخاب شده و از عموم مردم انتظار داریم با شرکت در نماز عید سعید فطر در برگزاری باشکوه و منسجم این فریضه الهی مشارکت کنند.

عبدی بیان کرد: خطبه‌های نماز عید سعید فطر نیز بلافاصله بعد از اقامه نماز ایراد خواهد شد و اگر عید سعید فطر مقارن با روز جمعه باشد نماز جماعت روز جمعه این هفته برگزار نمی‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل همچنین با بیان اینکه برنامه‌ریزی های لازم در ارتباط با برگزاری این ویژه برنامه تدارک دیده شده، گفت: با شرکت اتوبوسرانی نیز برای رفت و آمد و راحتی تردد مردم هماهنگی شده است.

۶۱۳۰/‏۶۰۱۸

دانلود اهنگ واکا واکا (Waka waka) شکیرا کیفیت 320 و لینک مستقیم • آرت موربک

دانلود آهنگ بسیار زیبا و جدید واکا واکا از شکیرا با لینک دانلود مستقیم

دریافت آهنگ های شکیرا به راحتی در سایت آرت موزیک

دانلود موزیک غمت نباشه با کیفیت فوق العاده بالا و لینک دانلود مستقیم

به همراه کد آهنگ برای پخش در وبسایت و وبلاگ شما و پخش انلاین جهت انلاین گوش دادن

این آهنگ از تک آهنگ های از شکیرا هست

دانلود اهنگ واکا واکا (Waka waka) شکیرا

آرت موزیک بهترین سایت جهت دانلود آهنگ جدید ایرانی و غمت نباشه از شکیرا

You’re a good soldier
Choosing your battles
Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle
You’re on the front line
Everyone’s watching
You know it’s serious we’re getting closer, this isn’t over

The pressure is on
You feel it
But you’ve got it all
Believe it

When you fall get up oh oh
And if you fall get up oh oh

Tsamina mina zangalewa
‘Cause this is Africa

Tsamina mina eh eh
Waka waka eh eh

Tsamina mina zangalewa
This time for Africa

Listen to your God
This is our motto
Your time to shine don’t wait in line y vamos por todo

People are raising
Their expectations
Go on and feed them this is your moment no hesitations

Today’s your day
I feel it
You paved the way
Believe it

If you get down get up oh oh
When you get down get up eh eh

Tsamina mina zangalewa
This time for Africa

Tsamina mina eh eh
Waka waka eh eh

Tsamina mina zangalewa
Anawa aa

Tsamina mina eh eh
Waka waka eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa

Ame la mejole biggi biggi mubbo wa A to Z
Asi tsu zala makyuni biggi biggi mubbo from East to West
Asi waga waga ma eh eh waga waga ma eh eh
Tendency suna tsibuye ’cause this is Africa (Africa, Africa Africa)

Tsamina mina,
Anawa a a
Tsamina mina
Tsamina mina,
Anawa a a

Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa

Django eh eh
Django eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a

Django eh eh
Django eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a

This time for Africa
This time for Africa

We’re all Africa
We’re all Africa

Songwriters: John Hill / Emile Kojidie / Jean Paul Ze Bell / Eugene Victor Dooh Belly / Zolani Mahola / Shakira Isabel Mebarak Ripollکد آمار