رادمرد جای خود را به سینکی داد

 در جلسه امروز شورای معاونین در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسن یونس سینکی به عنوان معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه منصوب شد.به گزارش ایسنا در این جلسه حسن رادمرد تودیع و یوسف سینکی که پیش از این سابقه حضور در معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشت به عنوان جایگزین وی معارفه شد.