انتصابات سیف در بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه ای معاونت های اقتصادی و ارزی جدید بانک مرکزی را منصوب و معاون ارزی محمود بهمنی را به سمت مشاور خود برگزید.به گزارش مهر، ولی الله سیف طی احکام جداگانه ای معاونت‌های اقتصادی و ارزی بانک مرکزی را منصوب کرد. طی احکام صادره از سوی رئیس کل بانک مرکزی اکبر کمیجانی به سمت معاون اقتصادی و غلامعلی کامیاب به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شدند.همچنین در حکم دیگری، رئیس کل بانک مرکزی، مینو کیانی راد معاون ارزی محمود بهمنی را به سمت مشاور رئیس کل بانک منصوب کرد.