دردسرهاي ساختماني رياست جمهوري

روزنامه خراسان نوشت:شنيده شده بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد مرتبط با قوه مجريه، هم اکنون تعدادي از ساختمان هاي مهم نهاد رياست جمهوري يا متعلق به ارکان مهم دولت با مشکلات حقوقي مختلف همچون فقدان سند ۶دانگ، شکايت برخي نهادهاي انقلابي و درخواست پرداخت ميلياردها تومان اجرت المثل ايام تصرف ملک مواجه هستند که اين موضوع در آينده نزديک مشکلات فراواني را به همراه خواهد داشت.