سرنوشت جالب فوق العاده هاي ويژه دولت دهم

روزنامه خراسان نوشت:گفته مي شود بر اساس گزارش يک نهاد نظارتي، مهم ترين مصوبات دولت دهم در زمينه پرداخت فوق العاده ويژه به کارمندان علي رغم تبليغات فراوان براي آن به دلايل مختلف به نتيجه نرسيده و انتظار مستخدمان دولتي براي دريافت اين مبالغ بي فايده بوده چرا که بخشي از اين فوق العاده ها به ماه هاي آينده موکول شده، برخي توسط هيئت بررسي مصوبات دولت با قوانين لغو و بخشي ديگر نيز به دليل هشدارهاي قانوني ديوان محاسبات ملغي شده است که اين موضوع تأثير منفي بر ذهن کارمندان گذاشته است.