اعلام آمار صادرات وارادت ایران در 5 ماه اول 92

تازه‌ترين گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه در پنج ماه نخست امسال ارزش صادرات غيرنفتي به ۱۵ميليارد و ۱۹۲ميليون دلار و ارزش واردات كشورمان به ۱۶ميليارد و ۳۰۷ميليون دلار رسيده است.به گزارش ايرنا، در پنج ماه نخست سال جاري ارزش صادرات غير نفتي ايران در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۹/۷ درصد و ارزش واردات كشورمان در همين مدت ۳۶/۲۶ درصد كاهش داشته است.در اين مدت ۳۵ ميليون و ۱۰هزار تن انواع كالا با احتساب ميعانات گازي و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمداني صادر و ۱۱ ميليون و ۱۹۰هزار تن انواع كالا وارد كشور شده است. **صادراتاين گزارش مي‌افزايد: عمده كالاهاي صادراتي به ترتيب شامل سنگ‌آهن بهم‌فشرده نشده و كنسانتره‌هاي آن به ارزش ۵۵۲ ميليون دلار، متانول به ارزش ۵۰۰ ميليون دلار و و قير نفت به ارزش ۴۵۷ ميليون دلار بوده است.اين گزارش در خصوص تركيب كالاهاي صادراتي به تفكيك ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي و ساير كالاها مي‌افزايد: در پنج‌ماه نخست سال جاري از مجموع صادرات غيرنفتي ۳ميليارد و ۱۰۵ميليون دلار به ميعانات گازي، ۳ميليارد و ۹۱۴ميليون دلار به محصولات پتروشيمي و ۸ميليارد و ۱۷۳ميليون دلار به ساير كالاها اختصاص داشته است.همچنين بررسي تركيب كالاهاي صادراتي نشان مي‌دهد، ميزان صادرات ميعانات گازي در اين مدت ۳/۱۴درصد، صادرات محصولات پتروشيمي ۴/۱۴درصد و صادرات ساير كالاها ۷/۱ درصد كاهش يافته است.بنابراين گزارش در بين كالاهاي صادراتي، صادرات سنگ آهن، متانول، قير نفت و سيمان پورتلند به ترتيب با ۹۵ درصد، ۳۴درصد، ۹/۷درصد و ۱۵درصد افزايش همراه بوده است.اين گزارش مي‌افزايد: بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي به كشورهاي چين به ارزش۲ ميليارد و ۵۴۰ميليون دلار، عراق ۲ميليارد و ۳۶۵ميليون دلار، امارات متحده عربي يك ميليارد و ۴۳۶ميليون دلار، افغانستان يك ‌ميليارد و ۱۸۸ميليون دلارو هند به ارزش ۹۱۵ميليون دلار بوده است. **وارداتدر پنج ‌ماه نخست سال جاري همچنين ۱۱ميليون و ۱۹۰هزار تن كالا به ارزش ۱۶ميليارد و ۳۰۷ميليون دلار وارد كشور شده است كه اين ميزان به لحاظ ارزش ۳۶/۲۶ درصد و از حيث وزن ۸۹/۲۷درصد كاهش نشان مي دهد.به گزارش دفتر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات گمرك عمده كالاهاي وارداتي شامل برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده به ارزش يك‌ ميليارد و ۹۲ميليون دلار، كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد به ارزش ۷۰۵ميليون دلار، دانه ذرت دامي به ارزش ۴۹۶ميليون دلار، دانه گندم سخت به ارزش ۴۱۵ميليون دلار و شمش از آهن و فولاد غيرممزوج به ارزش ۲۸۰ميليون دلار بوده است.اين گزارش مي‌افزايد: ۵ كشور عمده صادركننده كالا به ايران در اين مدت به ترتيب شامل كشورهاي امارات متحده عربي، چين، هند، كره جنوبی و تركيه بوده است.بر اساس اين گزارش در اين مدت ۳ ميليارد و ۲۱۴ميليون دلار انواع كالا از امارات متحده عربي، ۳ميليارد و ۲ميليون دلار از چين، يك ميليارد و ۶۱۴ميليون دلار از هند، يك ميليارد و ۴۸۴ميليون دلار از جمهوري كره و يك ميليارد و ۳۸۸ميليون دلار از تركيه وارد كشور شده است.