روسیه و اروپا مشتریان جدید برق ایران

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: اتصال شبکه برق ایران به روسیه و اروپا از برنامه های در دست اقدام صنعت برق کشور است و تاکنون بخشی از مقدمات کار انجام شده است.محمد بهزاد در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: تاکنون شبکه برق ایران در خشکی به تمامی کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، جمهوری نخجوان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان وصل شده است.وی افزود: با رسیدن ظرفیت تولید برق کشور به مرز 70 هزار مگاوات پتانسیل مناسبی برای افزایش صادرات برق فراهم شده و علاوه بر اتصال شبکه برق کشور از طریق خشکی به همسایگان، از طریق دریا نیز با احداث کابل های زیردریایی، اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق همسایگان جنوبی در حال انجام است.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین اتصال شبکه برق ایران به روسیه و اروپا را از برنامه های در دست اقدام صنعت برق کشور عنوان کرد و گفت: اتصال به روسیه و اروپا که چندسالی است در برنامه صنعت برق قرار گرفته با پیشرفت هایی نیز همراه بوده به طوری که تاکنون در خاک ایران مقدمات کار انجام شده و همچنین در مسیر بخشی از خطوط احداث شده و تکمیل این خطوط در دست اقدام است.وی ادامه داد: اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر آذربایجان صورت می گیرد.بهزاد با بیان اینکه برخی کشورهای اروپایی نیز خواهان خرید برق از ایران هستند، گفت: در این خصوص نیز با انجام مطالعات فنی، برنامه مدونی برای اتصال شبکه برق ایران به اروپا اجرایی خواهد شد.