بانوی مرگ مغزی به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید-مترجم - مترجم

بانوی مرگ مغزی به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید-مترجم

مسؤول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی، موجب نجات و ادامه زندگی ۴ بیمار نیازمند به عضو شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار